blogman.nl
 - home  - contact

Bedrijven in Akkrum
Andere plaatsen in Friesland

-Abbega
-Achlum
-Akkrum
-Akmarijp
-Aldeboarn
-Aldtsjerk
-Allingawier
-Ameland
-Anjum
-Appelscha
-Arum
-Augustinusga
-Baaiduinen
-Baaium
-Baard
-Bakhuizen
-Bakkeveen
-Balk
-Ballum
-Bantega
-Beetgum
-Beetgumermolen
-Beetsterzwaag
-Berlikum
-Blauwhuis
-Blesdijke
-Blessum
-Blije
-Boazum
-Boelenslaan
-Boer
-Boijl
-Boksum
-Bolsward
-Bontebok
-Boornbergum
-Boornzwaag
-Brantgum
-Britsum
-Britswerd
-Britswert
-Broek
-Broeksterwoude
-Buitenpost
-Burdaard
-Buren
-Burgum
-Burgwerd
-Burum
-Cornjum
-Cornwerd
-Damwoude
-De Blesse
-De Bult
-De Hoeve
-De Knipe
-De Tike
-De Valom
-De Veenhoop
-De Wilgen
-Dearsum
-Dedgum
-Deinum
-Delfstrahuizen
-Dijken
-Dokkum
-Dongjum
-Doniaga
-Donkerbroek
-Drachten
-Drachtstercompagnie
-Driesum
-Drogeham
-Dronrijp
-Earnew‚ld
-Easterein
-Easterlittens
-Eastermar
-Easterwierrum
-Echten
-Echtenerbrug
-Ee
-Elahuizen
-Elsloo
-Engelum
-Engwierum
-Exmorra
-Ferwerd
-Finkum
-Firdgum
-Fochteloo
-Follega
-Folsgare
-Foudgum
-Franeker
-Frieschepalen
-Gaast
-Gaastmeer
-Garyp
-Gauw
-Gerkesklooster
-Gersloot
-Giekerk
-GoŽnga
-GoŽngahuizen
-Goingarijp
-Gorredijk
-Goutum
-Greonterp
-Grou
-Gytsjerk
-Hallum
-Hantum
-Hantumhuizen
-Hardegarijp
-Harich
-Harkema
-Harlingen
-Hartwerd
-Haskerdijken
-Haskerhorne
-Haule
-Haulerwijk
-Heeg
-Heerenveen
-Hemelum
-Hempens
-Hemrik
-Herbaijum
-Hiaure
-Hichtum
-Hidaard
-Hieslum
-Hijlaard
-Hijum
-Hilaard
-Hindeloopen
-Hitzum
-Hollum
-Holwerd
-Hommerts
-Hoornsterzwaag
-Houtigehage
-Hķns
-Hurdegaryp
-Idaerd
-Idsegahuizum
-Idskenhuizen
-Idzega
-Iens
-IJlst
-Indijk
-Irnsum
-It Heidenskip
-Itens
-Jellum
-Jelsum
-Jirnsum
-Jislum
-Jistrum
-Jonkersl‚n
-Jorwert
-Joure
-Jubbega
-Jutrijp
-Katlijk
-Kimswerd
-Kolderwolde
-Kollum
-Kollumerpomp
-Kollumerzwaag
-Kootstertille
-Kortehemmen
-Koudum
-Kubaard
-Langedijke
-Langelille
-Langezwaag
-Langweer
-Leeuwarden
-Legemeer
-Lekkum
-Lemmer
-Lichtaard
-Lioessens
-Lippenhuizen
-LoŽnga
-Lollum
-Luinjeberd
-Luxwoude
-Makkinga
-Makkum
-Mantgum
-Marrum
-Marssum
-Menaldum
-Metslawier
-Midlum
-Mildam
-Minnertsga
-Mirns
-Moddergat
-Molkwerum
-Morra
-Munein
-Munnekeburen
-Munnekezijl
-Nes Boarnsterhim
-Niawier
-Nieuwehorne
-Nieuweschoot
-Nij Beets
-Nijeberkoop
-Nijega
-Nijehaske
-Nijeholtpade
-Nijeholtwolde
-Nijelamer
-Nijemirdum
-Nijetrijne
-Nijhuizum
-Nijkerk
-Nijland
-Noardburgum
-Noordbergum
-Noordwolde
-Oentsjerk
-Offingawier
-Oldeberkoop
-Oldeholtpade
-Oldeholtwolde
-Oldelamer
-Oldeouwer
-Oldetrijne
-Olterterp
-Oosterbierum
-Oosternijkerk
-Oosterstreek
-Oosterwolde
-Oosterzee
-Oosthem
-Oostrum
-Opeinde
-Oppenhuizen
-Oranjewoud
-Oude Bildtzijl
-Oude Leije
-Oudega
-Oudega (Smallingerland)
-Oudega (Wymbritserad)
-Oudehaske
-Oudehorne
-Oudemirdum
-Oudeschoot
-Oudkerk
-Oudwoude
-Ouwster-Nijega
-Ouwsterhaule
-Paesens
-Parrega
-Peins
-Peperga
-Piaam
-Pietersbierum
-Pingjum
-Poppenwier
-Raard
-Raerd
-Ravenswoud
-Reah√Ľs
-Reduzum
-Reitsum
-Ried
-Rijperkerk
-Rijs
-Rinsumageest
-Rohel
-Roodkerk
-Rotstergaast
-Rotsterhaule
-Rottevalle
-Rottum
-Ruigahuizen
-Ryptsjerk
-Schalsum
-Scharnegoutum
-Scharsterbrug
-Scherpenzeel
-Schettens
-Schiermonnikoog
-Schingen
-Schraard
-Seeryp
-Sexbierum
-Sibrandabuorren
-Siegerswoude
-Sint Annaparochie
-Sint Jacobiparochie
-Sint Nicolaasga
-Sintjohannesga
-Sloten
-Smalle Ee
-Snakkerburen
-Sneek
-Snikzwaag
-Sondel
-Sonnega
-Spanga
-Spannum
-Stavoren
-Steggerda
-Stiens
-Stroobos
-Sumar
-Surhuisterveen
-Surhuizum
-Suw‚ld
-Ter Idzard
-Terband
-Terherne
-Terhorne
-Terkaple
-Ternaard
-Teroele
-Terschelling Baaiduinen
-Terschelling Formerum
-Terschelling Hee
-Terschelling Hoorn
-Terschelling Kaart
-Terschelling Kinnum
-Terschelling Landerum
-Terschelling Lies
-Terschelling Midsland
-Terschelling Oosterend
-Terschelling West
-Tersoal
-Terwispel
-Tijnje
-Tjalleberd
-Tjerkgaast
-Tjerkwerd
-Triemen
-Twijzel
-Twijzelerheide
-Tytsjerk
-Tzum
-Tzummarum
-Uitwellingerga
-Ureterp
-Veenklooster
-Veenwouden
-Veenwoudsterwal
-Vegelinsoord
-Vinkega
-Vlieland
-Vrouwenparochie
-Waaksens
-Wanswert
-Warfstermolen
-Warns
-Warstiens
-Warten
-Waskemeer
-Weidum
-Wergea
-Westergeest
-Westhoek
-Wier
-Wierum
-Wijckel
-Wijnaldum
-Wijnjewoude
-Winsum
-Wirdum
-Witmarsum
-Wiuwert
-Wjelsryp
-Wolsum
-Wolvega
-Wommels
-Wons
-Workum
-Woudsend
-Wouterswoude
-Wyns
-Wytgaard
-Ypecolsga
-Ysbrechtum
-Zandhuizen
-Zurich
-Zwaagwesteinde
-Zwagerbosch
-Zweins
Accountants
Er zijn geen accountants gevonden
Administratiekantoren
Er zijn geen administratiekantoren gevonden
Advocatenkantoren
Er zijn geen advocatenkantoren gevonden

Er zijn antiekwinkels gevonden in Akkrum Antiekwinkels

Puce
Himdyk 6
8491GV  AKKRUM
0566-652213

Apotheken
Er zijn geen apotheken gevonden
Architectenbureaus
Er zijn geen architectenbureaus gevonden

Er zijn assurantietussenpersonen gevonden in Akkrum Assurantietussenpersonen

Eelsingh AssurantiŽn
It Vegelinskampke 1
8491PD  AKKRUM
0566-651020

Er zijn automatiseringsbureaus gevonden in Akkrum Automatiseringsbureaus

Flexibit
Mienewei 30
8491AG  AKKRUM
0511-841949

Autoplaatwerk-spuiterijen
Er zijn geen autoplaatwerk-spuiterijen gevonden

Er zijn autoreparateurs gevonden in Akkrum Autoreparateurs

Voorden
Feansterdyk 12
8491BW  AKKRUM

Er zijn autowasserijen gevonden in Akkrum Autowasserijen

Truckwash Akkrum B.V.
Spikerboor 34
8491PA  AKKRUM
0566-651289

Er zijn banken gevonden in Akkrum Banken

Rabobank Heerenveen
Buorren 3
8491BZ  AKKRUM
0566-654554

Er zijn basisscholen gevonden in Akkrum Basisscholen

Ver. v. Prot. Chr. Basisond. in de Gemeente Boarnsterhim
Hopmanshof 2
8491BK  AKKRUM

Beddenwinkels
Er zijn geen beddenwinkels gevonden

Er zijn belastingadviseurs gevonden in Akkrum Belastingadviseurs

Bronkhorst Belast.adv.- & Admin.kant.
It Vegelinskampke 11
8491PD  AKKRUM
0566-601499

Binnenhuisarchitecten
Er zijn geen binnenhuisarchitecten gevonden
Binnenvaart
Er zijn geen binnenvaart gevonden

Er zijn bloemisten gevonden in Akkrum Bloemisten

Vlijtige Lies
Buorren 26
8491CA  AKKRUM
0566-652882

Boekenspecialisten
Er zijn geen boekenspecialisten gevonden
Boekenuitgeverijen
Er zijn geen boekenuitgeverijen gevonden
Bouwmarkten
Er zijn geen bouwmarkten gevonden

Er zijn bouwspecialisten gevonden in Akkrum Bouwspecialisten

Roeland Brekelmans
Buorren 17
8491BZ  AKKRUM
0566-651833

Bruingoedwinkels
Er zijn geen bruingoedwinkels gevonden

Er zijn cafes gevonden in Akkrum Cafes

Smik en Smak
Buorren 33
8491BZ  AKKRUM
0566-652828

Er zijn cateraars gevonden in Akkrum Cateraars

Creme De Cassis
Kleef 1-3
8491BX  AKKRUM

Er zijn computerwinkels gevonden in Akkrum Computerwinkels

Witte Services
Boarnsterdyk 57
8491AS  AKKRUM
0566-652761

Cv-installateurs
Er zijn geen cv-installateurs gevonden
Dakdekkers-dakconstructeurs
Er zijn geen dakdekkers-dakconstructeurs gevonden
Dansscholen
Er zijn geen dansscholen gevonden
Dierenasielen
Er zijn geen dierenasielen gevonden
Dierenwinkels
Er zijn geen dierenwinkels gevonden
Discos
Er zijn geen discos gevonden

Er zijn drankwinkels gevonden in Akkrum Drankwinkels

Tulner
Heechein 4
8491EM  AKKRUM
0566-651314

Dumpzaken
Er zijn geen dumpzaken gevonden
Economisch-adviesbureaus
Er zijn geen economisch-adviesbureaus gevonden

Er zijn fietswinkels gevonden in Akkrum Fietswinkels

Nijdam
Kanadeeskestrjitte 5-7
8491BC  AKKRUM
0566-652617

Fitnesscentra
Er zijn geen fitnesscentra gevonden

Er zijn fotografen gevonden in Akkrum Fotografen

Aletta van Kleef Fotografie
G S Ruiterstrjitte 4
8491GH  AKKRUM
0566-624524

Fotografiewinkels
Er zijn geen fotografiewinkels gevonden

Er zijn fysiotherapeuten gevonden in Akkrum Fysiotherapeuten

Centrum voor Fysiotherapie en Fitness Emmelkamp en Wink
Leechein 1
8491CL  AKKRUM
0566-651890

Er zijn glazenwassers gevonden in Akkrum Glazenwassers

Multiservice Rinsma
Heechfinne 9
8491AD  AKKRUM

Er zijn goederenvervoer gevonden in Akkrum Goederenvervoer

Reidinga
Sitadel 1
8491AZ  AKKRUM
0566-651331

Er zijn grondverzetters gevonden in Akkrum Grondverzetters

Knol
It Patroan 5
8491PK  AKKRUM
0566-654321

Er zijn hardware-consultants gevonden in Akkrum Hardware-consultants

Advanto
F Kuipersstrjitte 19
8491DE  AKKRUM
0566-652662

Er zijn hondentrimsalons gevonden in Akkrum Hondentrimsalons

Annelies
Himdyk 9
8491GS  AKKRUM
0566-651757

Horloge-reparateurs
Er zijn geen horloge-reparateurs gevonden

Er zijn hotelrestaurants gevonden in Akkrum Hotelrestaurants

Goerres
Kanadeeskestrjitte 45
8491BC  AKKRUM
0566-651312

Hoveniersbedrijven
Er zijn geen hoveniersbedrijven gevonden
Incassobureaus
Er zijn geen incassobureaus gevonden

Er zijn interieurbouwers gevonden in Akkrum Interieurbouwers

Meulen Meubelmakerij & Interieurbouw
De Kromme Sane 2
8491PE  AKKRUM
0566-631966

Internetproviders
Er zijn geen internetproviders gevonden

Er zijn jachthavens gevonden in Akkrum Jachthavens

Kuypers
Polsleatwei 3
8491EK  AKKRUM
0566-652952

Juweliers
Er zijn geen juweliers gevonden

Er zijn kampeerterreinen gevonden in Akkrum Kampeerterreinen

Meskenhoeve
Meskenwier 2
8491MN  AKKRUM
0566-651224

Kappers
Er zijn geen kappers gevonden
Keukenspecialisten
Er zijn geen keukenspecialisten gevonden

Er zijn kinderopvang gevonden in Akkrum Kinderopvang

Pykenest t.h.o.d.n. Franch & Free
Leechein 8
8491CL  AKKRUM

Klusbedrijven
Er zijn geen klusbedrijven gevonden

Er zijn koeriers gevonden in Akkrum Koeriers

Stobbe Transportservice
Finkebuorren 8
8491CZ  AKKRUM
0566-650432

Kunstwinkels
Er zijn geen kunstwinkels gevonden
Lasbedrijven
Er zijn geen lasbedrijven gevonden
Loodgieters
Er zijn geen loodgieters gevonden

Er zijn makelaars gevonden in Akkrum Makelaars

Makelaar & Taxateur Wieb Zandberg
Heechein 24
8491EM  Akkrum
0566-650070

Maneges
Er zijn geen maneges gevonden
Massagesalons-afslankstudios
Er zijn geen massagesalons-afslankstudios gevonden
Metselaars
Er zijn geen metselaars gevonden

Er zijn meubelmakers gevonden in Akkrum Meubelmakers

Roeland Brekelmans
Buorren 17
8491BZ  AKKRUM
0566-651833

Meubelstoffeerders
Er zijn geen meubelstoffeerders gevonden

Er zijn meubelzaken gevonden in Akkrum Meubelzaken

Pand 56
Heechein 56
8491EN  AKKRUM
0566-652014

Modeontwerpers
Er zijn geen modeontwerpers gevonden
Motorfietswinkels
Er zijn geen motorfietswinkels gevonden
Notarissen
Er zijn geen notarissen gevonden

Er zijn opinieonderzoekers gevonden in Akkrum Opinieonderzoekers

Roeland Brekelmans
Buorren 17
8491BZ  AKKRUM
0566-651833

Er zijn opticiens gevonden in Akkrum Opticiens

Huis Van Slooten OpticiŽns
Leechein 2A
8491CL  AKKRUM
0566-651912

Er zijn organisatie-adviesbureaus gevonden in Akkrum Organisatie-adviesbureaus

Veelen B.V.
W Jehannes Koopmansstr 1
8491DL  AKKRUM
0566-650596

Parfumerie
Er zijn geen parfumerie gevonden

Er zijn participatiemaatschappijen gevonden in Akkrum Participatiemaatschappijen

Harry Haitsma Beheer B.V.
Ljouwerterdyk 9
8491GA  AKKRUM

Er zijn passagiersvaart-veerdiensten gevonden in Akkrum Passagiersvaart-veerdiensten

Frisian Queen
It Stalt 1
8491DV  AKKRUM
0566650030

Pensions
Er zijn geen pensions gevonden
Postorderbedrijven
Er zijn geen postorderbedrijven gevonden
Projectontwikkelaars
Er zijn geen projectontwikkelaars gevonden
Psychologen
Er zijn geen psychologen gevonden
Publicrelationbureaus
Er zijn geen publicrelationbureaus gevonden
Rechtskundig-adviesbureaus
Er zijn geen rechtskundig-adviesbureaus gevonden

Er zijn reclamebureaus gevonden in Akkrum Reclamebureaus

Hettinga Vormgeving en Webdesign
It Weidlan 14
8491DA  AKKRUM
0566-652077

Gesponsorde links

Reclamedrukkerijen
Er zijn geen reclamedrukkerijen gevonden
Registeraccountants
Er zijn geen registeraccountants gevonden
Reisbemiddelaars
Er zijn geen reisbemiddelaars gevonden
Reisorganisaties
Er zijn geen reisorganisaties gevonden
Religieuze-organisaties
Er zijn geen religieuze-organisaties gevonden
Rijscholen
Er zijn geen rijscholen gevonden
Schadeverzekeraars
Er zijn geen schadeverzekeraars gevonden

Er zijn schilders gevonden in Akkrum Schilders

Goerres
W Jehannes Koopmansstr 21
8491DL  AKKRUM

Schoenreparatie
Er zijn geen schoenreparatie gevonden
Schoonmaakbedrijven
Er zijn geen schoonmaakbedrijven gevonden
Sloopbedrijven
Er zijn geen sloopbedrijven gevonden

Er zijn sociaal-cultureel-werk gevonden in Akkrum Sociaal-cultureel-werk

Akkrum-Nes
Boarnsterdyk 64
8491AW  AKKRUM

Software-consultants
Er zijn geen software-consultants gevonden

Er zijn software-producenten gevonden in Akkrum Software-producenten

Webish! Beheer B.V.
It Vegelinskampke 7
8491PD  AKKRUM
0566-651204

Speciaal-basisonderwijs
Er zijn geen speciaal-basisonderwijs gevonden
Speelgoedwinkels
Er zijn geen speelgoedwinkels gevonden
Sport-speciaalzaken
Er zijn geen sport-speciaalzaken gevonden

Er zijn stedebouwkundig-adviesbureaus gevonden in Akkrum Stedebouwkundig-adviesbureaus

Woude Advies & Management
Heechein 40
8491EM  AKKRUM
0566-841595

Er zijn stratenmakers gevonden in Akkrum Stratenmakers

Rinke Welles
It Vegelinskampke 6
8491PD  AKKRUM
0566-651630

Er zijn stukadoren gevonden in Akkrum Stukadoren

D.H. Stucadoor- en Tegelzetbedrijf
Trigreppel 9
8491CW  AKKRUM

Tabakswinkels
Er zijn geen tabakswinkels gevonden
Tandartsen
Er zijn geen tandartsen gevonden
Tandtechnische-bedrijven
Er zijn geen tandtechnische-bedrijven gevonden

Er zijn taxibedrijven gevonden in Akkrum Taxibedrijven

Lang
Heechfinne 13A
8491AD  AKKRUM
0566-652024

Er zijn tegelzetters gevonden in Akkrum Tegelzetters

Dijkstra
De Kromme Sane 18
8491PE  AKKRUM
0566-652038

Telecomwinkels
Er zijn geen telecomwinkels gevonden
Textiel-winkels
Er zijn geen textiel-winkels gevonden
Thuiszorg
Er zijn geen thuiszorg gevonden

Er zijn timmermannen gevonden in Akkrum Timmermannen

Jong
Kleef 6-8
8491BX  AKKRUM
0566-651508

Transporteurs
Er zijn geen transporteurs gevonden
Tuincentra
Er zijn geen tuincentra gevonden
Uitleenbedrijven
Er zijn geen uitleenbedrijven gevonden

Er zijn uitvaartverzorgers gevonden in Akkrum Uitvaartverzorgers

Laatste Eer
S Visserstrjitte 6
8491DJ  AKKRUM

Uitzendbureaus
Er zijn geen uitzendbureaus gevonden
Vakantiehuizen
Er zijn geen vakantiehuizen gevonden

Er zijn veeteelt-diensten gevonden in Akkrum Veeteelt-diensten

Hofstra
Meskenwier 2
8491MN  AKKRUM

Verhuur-personenautos
Er zijn geen verhuur-personenautos gevonden
Vertalers
Er zijn geen vertalers gevonden

Er zijn verzorgingshuizen gevonden in Akkrum Verzorgingshuizen

Verzorgingscentra Utingeradeel
Leppedyk 37
8491GJ  AKKRUM

Videotheken
Er zijn geen videotheken gevonden
Viswinkels
Er zijn geen viswinkels gevonden

Er zijn vloerleggers gevonden in Akkrum Vloerleggers

Sami-Talo
It Vegelinskampke 10
8491PD  AKKRUM
0566-620220

Er zijn webdesigners gevonden in Akkrum Webdesigners

Webish! Internetservices
It Vegelinskampke 7
8491PD  AKKRUM
0566-651204

Webhosting
Er zijn geen webhosting gevonden
Woningbouwverenigingen
Er zijn geen woningbouwverenigingen gevonden
Woningstoffeerderijen
Er zijn geen woningstoffeerderijen gevonden

Er zijn zitmeubel-makers gevonden in Akkrum Zitmeubel-makers

Roeland Brekelmans
Buorren 17
8491BZ  AKKRUM
0566-651833

  Terug naar - Home

disclaimer- cookie beleid